Anglický klubík

Anglický klubík

Pravidlá a obchodné podmienky.

Podpisom prihlášky zákonný zástupca dieťaťa vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami a pravidlami výučby v Anglickom klubíku uvedenými nižšie.

Úhradu mesačného vstupného zakúpením mesačnej permanentky je nutné vykonať najneskôr v deň prvého vstupu, a to hotovostne v klubíku alebo elektronicky na číslo účtu SK34 7500 0000 0040 2205 7874. Variabilný symbol pre elektronickú platbu vám oznámime na základe vyplnenia prihlášky dieťaťa do klubíka.

Mesačné vstupné pokrýva štyri vstupy počas štyroch po sebe nasledujúcich týždňov v rámci programu klubíka s výnimkou prázdnin a štátnych sviatkov. Dieťa navštevuje klubík v dohodnutom dni a čase. V prípade zrušenia výučby a klubíkových aktivít z organizačných dôvodov, okrem iného aj ochorenie lektora, má dieťa s uhradeným vstupným nárok na plnohodnotnú náhradu formou náhradnej výučby. Prípadnú neúčasť dieťaťa je potrebné nahlásiť najneskôr do 8:00 dopoludnia v deň predpokladanej účasti. Neúčasť sa nahlasuje zaslaním SMS na telefónne číslo 0907 115 025. V prípade nenahlásenia absencie sa vstup považuje za absolvovaný. Náhradný vstup za ospravedlnenú absenciu je možné vyčerpať kedykoľvek v rámci predplateného mesiaca. Skupinku tvoria maximálne štyri deti. Prosím, neprekračujte tento limit.

Počas trvania klubíkových aktivít je prítomný zákonný zástupca dieťaťa plne zodpovedný za jeho zdravie. Dieťa pod dohľadom zákonného zástupcu sa má správať tak, aby svojou činnosťou neublížilo ostatným deťom a neničilo zariadenie a materiálne vybavenie Anglického klubíka.

Kontakt

Anglický klubik

Marianna Roxerová, MSc.

roxerova@anglickyklubik.sk

0907 115 025

anglickyklubik

Facebook


Adresa prevádzky

Anglický klubik

Pri kruháči pod Juhom

Pod Juhom 7666

911 01 Trenčín


Fakturačné údaje

One Solution, s. r. o.

Ku kyselke 570/54

91106 Trenčín

IČO: 48 266 710

DIČ: 2120 114 150

IBAN: SK34 7500 0000 0040 2205 7874