Pravidlá nakupovania

 

Poučenie o právach a povinnostiach pri odstúpení od zmluvy

v zmysle § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Práva a povinnosti spotrebiteľa

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia zásielky a v tom istom termíne zaslať tovar späť alebo ho osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby odovzdať predávajúcemu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru. Po tomto termíne už nie je možné odstúpiť od zmluvy. Lehota 14 dní sa vzťahuje na knižné tituly. Na ostatný tovar a služby sa vzťahuje zákonom stanovená lehota.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je nutné nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy záväzným vyhlásením (dostupným formulárom) na adresu:

 

 

One Solution s.r.o.

Ku kyselke 570/54

Trenčin 91106

roxerova@anglickyklubik.sk

 

Vrátiť možno len nepoškodený tovar (nedoškriabaný, nepopísaný, nepokrčené strany – v pôvodnom neporušenom stave a obale

 

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (poštovné) podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov a odchodných podmienok predávajúceho 

 Práva a povinnosti predávajúceho

Pri odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa sa tovar považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Predávajúci je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia  tovaru spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy  vrátiť spotrebiteľovi platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy okrem nákladov na dodanie tovaru (poštovného a iných nákladov a poplatkov.

 

 

 

Záručná doba

 

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. 

 

One Solution s.r.o. ručí zákazníkovi za:
1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
4. priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

 

Ono Solution s.r.o. nenesie zodpovednosť za:
1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom ( kuriér)
2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
3. obsahovú náplň knihy oficiálne vydanú vydavateľom

 

Poškodený, alebo nekompletný tovar

V prípade, že Vám príde poškodený tovar, alebo tovar, ktorý bude nekompletný, je dôležité nám túto skutočnosť ohlásiť telefonicky, alebo mailom 48 hodín od prevzatia tovaru zákazníkom. Neskoršie nahlasovanie chybného, alebo nekompletného tovaru, Vám už nemusia byť uznané.

 

Vrátenie tovaru zhrnutie

Knihy, ktoré si u nás zakúpite, nám môžete bez udania dôvodu vrátiť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. Na odstúpenie od zmluvy nám musíte zaslať vyplnený formulár mailom, písomne alebo osobne na prevádzke.  Po doručení písomného oznámenia o odstúpení zmluvy Vás budeme kontaktovať telefonicky alebo mailom, kde Vám následne oznámime ďalší postup. 

 

Odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch:

-  tovar je poškodený

-  pri knihách sa javia známky používania teda čítania, prípadne kopírovania

-  pri sowtvéroch, audio CD, video CD, či DVD, ak je tovar používaný, teda rozbalený z ochrannej fólie, v ktorej Vám bol tento tovar poslaný.