Anglický klubík

Anglický klubík

Neúčasť dieťaťa je nutné nahlásiť najneskôr do 8:00 ráno, inak sa vstup považuje za absolvovaný a hodina bude z permanentky odpočítaná. Ďakujem za spoluprácu. Verím, že dodržiavanie tohto malého a jednoduchého pravidla zefektívni proces výučby. 

O klubíku

Anglický klubík je určený najmä deťom vo veku 2 až 10 rokov. Našim cieľom je rozvíjať jazykové a sociálne zručnosti detí v prirodzenom bilingválnom prostredí.

Dopoludňajšie aktivity

V rámci blokov v trvaní 60 minút sa malé deti vo veku 2 až 4 roky postupne oboznámia so základnými anglickými slovami a frázami nenútenou formou hry, spoločných aktivít a tvorenia. V malých skupinkách (maximálne 4 deti v skupinke) si spolu s deťmi zatancujeme a zaspievame anglické pesničky (Let’s Play), prichystáme a zjeme malé občerstvenie (Let’s Snack) a vytvoríme tematické dielka (Let’s Craft), pričom plynulá angličtina bude zo strany lektorov hlavným používaným jazykom. Pre deti sa tak angličtina stane prirodzeným dorozumievacím prostriedkom, ktorý sprevádza ich bežné každodenné činnosti.

Popoludňajšie aktivity

Popoludňajšie aktivity sú určené pre staršie deti - škôlkarov a mladších školákov. Štruktúra 60-minútového bloku ostáva principiálne nezmenená. Škôlkari si zatancujú a zahrajú sa, zjedia malé občerstvenie a niečo originálne si vyrobia (Let’s Play, Let’s Snack, Let’s Craft). Školáci si hravou formou rozšíria slovnú zásobu anglického jazyka a zároveň precvičia základné konverzačné frázy v angličtine.

Individuálne doučovanie

Forma individuálneho doučovania detí, ako aj jeho priebeh a učebné materiály sú prispôsobené jazykovým schopnostiam a stupňu pokročilosti doučovaného dieťaťa. Po dohovore s rodičmi prebieha doučovanie jedenkrát, prípadne dvakrát týždenne v popoludňajších hodinách.


Naše silné stránky:

  • Individuálny prístup (maximálne štyri deti v skupinke).
  • 60 minút aktivít v rámci jedného vstupu rozdelených na tri úseky: Let’s Play, Let’s Snack, Let’s Craft pre mladšie deti, alebo Let’s Learn, Let’s Snack, Let’s Create pre staršie deti.
  • Bilingválne prostredie.
  • Rodinná atmosféra.
  • Hravá nenútená forma osvojovania cudzieho jazyka.
  • Kvalitné učebné materiály Usborne

Kontakt

Anglický klubik

Marianna Roxerová, MSc.

roxerova@anglickyklubik.sk

0907 115 025

anglickyklubik

Facebook


Adresa prevádzky

Anglický klubik

Pri kruháči pod Juhom

Pod Juhom 7666

911 01 Trenčín


Fakturačné údaje

One Solution, s. r. o.

Ku kyselke 570/54

91106 Trenčín

IČO: 48 266 710

DIČ: 2120 114 150

IBAN: SK34 7500 0000 0040 2205 7874